26.04.2022

Съобщение

ОИК - Нова Загора на 26.04.2022 г. в 16:00 часа ще проведе извънредно заседание.

 
02.11.2019

Бюлетина за гласуване в изборите за кмет на кметство с. Еленово, общ. Нова Загора, II тур, на 03.11.2019 г.

На основание Решение № 993-МИ/07.09.2019 на ЦИК и писмо на ЦИК МИ-15-1368/01.11.2019 год., ОИК-Нова Загора публикува одобреният предпечатен образец на бюлетината за гласуване в изборите за кмет на кметство на с. Еленово II тур, на 03.11.2019 г.

 

Вид бюлетина

Избор на кмет на кметство с. Еленово

II тур

 

11.10.2019

Обучение на членовете на секционните избирателни комисии

Общинска избирателна комисия Нова Загора ще проведе обучение на членовете на секционните избирателни комисии в община Нова Загора на 22.10.2019 г. в театралния салон на Читалище „Д. П. Сивков”, гр. Нова Загора.

С оглед предвиденото заплащане за участие в обучението на членовете на СИК, регистрирането на участниците в обучението ще започне в 09:30 часа, а самото обучение ще започне непосредствено след приключване на регистрацията.

07.10.2019

БЮЛЕТИНИ ЗА ИЗБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТ НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА И КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА НА 27.10.2019 Г.

На основание Решение № 993-МИ/07.09.2019 на ЦИК и писмо на ЦИК МИ-15-697/05.10.2019 год., ОИК-Нова Загора публикува одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година.


ВИД БЮЛЕТИНА

Избор на кмет на община Нова Загора

Избор на общински съветници в Община Нова Загора

Избор на кмет на кметство с. Асеновец

Избор на кмет на кметство с. Баня

Избор на кмет на кметство с. Дядово

Избор на кмет на кметство с. Езеро

Избор на кмет на кметство с. Еленово

Избор на кмет на кметство с. Загорци

Избор на кмет на кметство с. Каменово

Избор на кмет на кметство с. Караново

Избор на кмет на кметство с. Коньово

Избор на кмет на кметство с. Кортен

Избор на кмет на кметство с. Любенец

Избор на кмет на кметство с. Любенова махала

Избор на кмет на кметство с. Млекарево

Избор на кмет на кметство с. Полско Пъдарево

Избор на кмет на кметство с. Стоил войвода

Избор на кмет на кметство с. Съдиево

Избор на кмет на кметство с. Съдийско поле

 

02.10.2019

Условия и ред за регистрация на застъпници на кандидатски листи и представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

Застъпници

 1. Кандидатите на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да имат застъпници, които подпомагат и представляват интересите на кандидатите пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии. Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.
 2. Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. Кандидатската листа на инициативния комитет може да бъде представлявана само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.
 3. Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.
 4. Застъпниците се регистрират в Общинска избирателна комисия до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец, подписан от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

 1. Общинската избирателна комисия приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници в един екземпляр. Застъпниците се легитимират с издаденото удостоверение за периода от регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите, съответно втория тур на избор за кмет където такъв е произведен, а в изборния ден и с утвърдения отличителен знак.
 2. Всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.
 3. Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден по реда на т. 4 чрез предложение по образец (Приложение № 74-МИ от изборните книжа).

Представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети

 1. Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите.
 2. Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. включително на Общинската избирателна комисия в съответния изборен район от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.
 3. Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.
 4. В избирателната секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, регистрирали кандидати. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция.
 5. Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да изготвят и предават до изборния ден в ОИК допълнителен втори или следващ списък на своите. Списъкът се изготвя по реда и условията на 2.
 6. До изборния ден всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да оттегли пълномощното на свои представители. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия съответната партия, коалиция, местна коалиция или от упълномощено от него лице, а на представител на инициативен комитет от представляващото инициативния комитет лице. В ОИК се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено.
 7. Представителите се легитимират с пълномощно от представляващия съответната партия, коалиция, местна коалиция или упълномощено от него лице. Представителите на инициативния комитет се легитимират с пълномощно подписано от представляващото инициативния комитет лице.
30.09.2019

Съобщение

Крайният срок за подаване на заявленията за вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес е не по-късно от 14 дни преди изборния ден, а именно до 12.10.2019 г., включително.

Заявлението /Приложение № 12-МИ/ се подава от избирател, който има постоянен и настоящ адрес в различни населени места на територията на Република България и желае да гласува по настоящ адрес. Условие за подаване на заявлението е регистрацията на настоящ адрес в съответното населено място да е извършена най-малко 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите /до 26.04.2019 г./.

Заявленията се подават пред общинските администрации по населените места, в които се води регистър на населението, по настоящия адрес на избирателя. Избирателите могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, подписано с електронен подпис. Електронното заявление се подава на един от изброените по-долу електронни адреси:

[email protected]

[email protected]

 Председател - Сергей Дериволков.

25.09.2019

Определяне чрез жребий на реда за представяне в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ на регистрираните в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети

В изпълнение на Решение № 1097-МИ/13.09.2019 г. на Централна избирателна комисия, ОИК- Нова Загора ще проведе жребий за определяне на реда за представяне в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ на регистрираните в ОИК-Нова Загора за участие в изборите за общински съветници и за кметове партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети.

Жребия ще бъде проведен в 13:00 часа, в гр. Нова  Загора, ул. "24 май" № 1, в помещението, в което е разположена ОИК-Нова Загора.

Тегленето на жребия ще се извърши публично и на него могат да присъстват упълномощени представители на партиите и коалициите, кандидати, и представители на средствата за масово осведомяване.

 

18.09.2019

ВАЖНО!

На вниманието на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани в ОИК Нова Загора за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.!

Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

1. Предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 62-МИ и Приложение № 63-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/район/кметство се подава отделно предложение. За изборите за кметове на райони/кметства се подава едно общо предложение, като се вписват районите/кметствата;

2. Предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 64-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет; Към предложението на инициативния комитет се  прилага списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат, съдържащ саморъчните подписи, имената, постоянния адрес в общината, съответно в кметството или района и ЕГН за българските граждани, а за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително пребиваване - имената, личния номер, номера на личната карта или паспорта, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, и адреса на пребиваване в съответната община, район или кметство, съгласно чл. 416, ал. 2 ИК. Подписите се полагат пред член на инициативния комитет. Всеки избирател може да участва само в един списък. При полагане на подписа си избирателят удостоверя своята самоличност пред член на инициативния комитет. Списъкът се представя и в структуриран електронен вид на технически носител в excel формат – (чл. 416, ал. 2 ИК).

3. Заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК (Приложение № 65-МИ от изборните книжа);

4. Кандидатът за общински съветник  -  гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя декларация по образец (Приложение № 66-МИ от изборните книжа), в която декларира:

а) гражданство и адрес на пребиваване в съответното населено място;

б) че не е поставен под запрещение;

в) данните от личната карта или паспорта и личен номер;

Кандидатът представя удостоверение от компетентните органи на държавата – членка на ЕС, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

5. Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКА ЛИСТА (таблица в EXCEL формат)

16.09.2019

НА 17.09.2019 г. ЗАПОЧВА РЕГИСТРАЦИЯТА НА КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ

Общинска избирателна комисия Нова Загора уведомява всички регистрирани в ОИК - Нова Загора партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети, че регистрацията на кандидатските листи за кмет на община Нова Загора, кметове на кметства и общински съветници започва на 17.09.2019 г. от 09:00 и ще продължи до 17:00 часа на 24.09.2019 г.  в сградата, в която се помещава ОИК-Нова Загора, а именно: гр. Нова Загора, ул. „24 май“ № 1, сградата на общинска администрация.

Работното време на комисията е всеки календарен ден от 09:00 до 17:00 часа.

 Председател - Сергей Дериволков.

13.09.2019

Съобщение

Съгласно писмо на ЦИК София изх. № МИ-15-223/11.09.2019 г. Общинската избирателна комисия уведомява партиите и коалициите, че при регистрация на кандидатски листи за общински съветници, към документите, посочени в Решение 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, следва да представят на електронен носител попълнена таблица в exel формат, приложена към съобщението.

ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ….….……………………………………...  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от партия/коалиция/местна коалиция .......................................................................
за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в
община .........................................., област ...........................................
 при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН/ЛН

Постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: Вписването на кандидатите за общински съветници съответства на последователността на вписването им в предложението за регистрация  на хартиения носител (Приложение № 62-МИ от изборните книжа).

 
 
11.09.2019

Гласуване с подвижна избирателна кутия на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия. За целта, избирателите с трайни увреждания е необходимо да подадат заявление по образец по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс /Приложение №17-МИ/ до Кмета на Община Нова Загора. При наличие на не по-малко от десет избиратели, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия, се назначава подвижна секционна избирателна комисия.

Заявлението се подава не по-късно от 14 дни преди изборния ден – краен срок 12.10.2019 г.

Заявлението може да бъде изтеглено от ТУК

04.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия в община Нова Загора, област Сливен уведомява всички заинтересовани лица, че срокът за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 oктомври 2019 г. e от 09.00 ч. до 17.00 ч. всеки календарен ден в Общинска избирателна комисия в община Нова Загора, област Сливен, намираща се в административната сграда на община Нова Загора, на адрес: град Нова Загора, ул. 24 май №1, ет. 1.

         Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети е 17.00 ч. на 16 септември 2019 г.

         Необходимите документи за регистрация са описани в Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. и Решение № 937/02.09.2019 г. на Централна избирателна комисии.

03.09.2019

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 2016 НОВА ЗАГОРА

На 04.09.2019 от 09:00 в сградата на общинска администрация в гр. Нова Загора, ул. "24 май" № 1,  в съответствие с решение 932-МИ/30.08.2019 год. на ЦИК ще се проведе първо заседание на ОИК 2016 Нова Загора.

Присъствието на всички членове на ОИК е задължително.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 158 / 16.05.2022

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от Общински съвет – Нова Загора и обявяване за избран за общински съветник, следващия в листата на Коалиция от партии „БСП за България“.

 • № 157 / 26.04.2022

  относно: Прекратяване на пълномощията на Кмета на Община Нова Загора и сезиране на ЦИК за насрочване на частични избори за избор на кмет на Община Нова Загора.

 • № 156 / 29.09.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на кмета на с. Езеро и сезиране на ЦИК за насрочване на частични избори за кмет на кметство Езеро, общ. Нова Загора.

всички решения