03.07.2022

Избирателна активност

Към 10:00 часа на 03.07.2022 г. на територията на Община Нова Загора са гласували 1842 избиратели.

Към 12:30 часа на 03.07.2022 г. на територията на Община Нова Загора са гласували 4241 избиратели.

Към 17:30 часа на 03.07.2022 г. на територията на Община Нова Загора са гласували 6469 избиратели.

В община Нова Загора изборния ден приключи в 20:00 часа.

24.05.2022

Съобщение

В съответствие с Указ № 128 от (обн., ДВ, бр. 37 от 17.05.2022 г.) на Президента на Република България ще бъде произведен частичен избор за кмет на Община Нова Загора, община Нова Загора, област Сливен, на 03.07.2022 г.

Работното време на ОИК-Нова Загора е определено, както следва:

Всеки ден от 09:00 часа до 17:30 часа.

24.06.2022

Съобщение

Във връзка с предстоящите частични избори на кмет на община Нова Загора от страна на ОД МВР Сливен е създадена необходимата организация, българските граждани, които нямат издадена лична карта, или не притежават валидни документи /лична карта/или личен (зелен) паспорт/, защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок,  да упражнят правото си на глас, като им бъде издадено удостоверение. Образци на удостоверенията - тук

22.06.2022

Симулатор машинно гласуване

На долупосоченият адрес може да се запознаете как се гласува в избирателни секции със специализирани устройства за машинно гласуване /СУЕМГ/ 

https://www.cik.bg/suemg_03.07.2022/ 

22.06.2022

Обучение на членовете на секционните избирателни комисии

ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

Общинска избирателна комисия ще проведе обучение на членовете на назначените с Решение № 17-ЧМИ/13.06.2022 г. на ОИК секционни избирателни комисии на 29.06.2022 г. в 10:00 часа.

Обучението ще се проведе в Читалище "Д. П. Сивков-1870", гр. Нова Загора, пл. "Свобода" № 3.

21.06.2022

МЕРКИ, ПОЗВОЛЯВАЩИ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЕ В ПРЕДВИЖВАНЕТО ДА ГЛАСУВАТ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА НА 03.07.2022 г.

 1. На територията на Община Нова Загора са разкрити 62 бр. избирателни секции.
 2. От цитирания в т.1 общ брой секции - 59 бр. секции са разположени на приземни или І-ви етажи, където достъпа на избиратели с леки физически увреждания не е проблемен.
 3. От цитирания в т. 1 общ брой секции – 3 броя са разположени на втори етаж, но в тези сгради има секции и на първия етаж, където в секцията с най-малък брой избиратели, ще могат да упражнят правото си на глас избиратели с физически увреждания.
 4. За изборния ден ще се поставят табели и обозначителни знаци за насочване на избирателите с физически увреждания към следните секции подходящи за гласуване на хора с увреждания:
 • №1 – ПГТТ „Атанас Димитров”
 • №5 – НУ „Св. Паисий Хилендарски”
 • №20 – СУ „Иван Вазов” – начален етап
 • №22 – СУ „Иван Вазов” – централна сграда
 • №26 – ЦСОП „Тодор Самодумов”
 1. За гр. Нова Загора на дежурните телефони /0457 6 21 21; 0457 5 70 19/ в общинска администрация, граждани с физически увреждания, непозволяващи им самостоятелно придвижване, ще могат да заявяват безплатен специализиран транспорт до избирателната им секция и обратно.
 2. Ще се осигури достъп на автомобили и места за паркиране до избирателните секции, където ще гласуват лица с физически увреждания.
 3. Всички кабини за гласуване в секциите ще бъдат със съобразени размери, които позволяват безпроблемно гласуване на лица с увреждания.
21.06.2022

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ЧАСТИЧНИТЕ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА НА 03.07.2022 г.

18.06.2022

Съобщение

1. Крайният срок за подаване на заявления за регистрация на застъпници в ОИК-Нова Загора е до 17,00 ч. на 02.07.2022 г., включително. За регистрация на застъпници се подават следните документи:

а/ Заявление за регистрация /Приложение № 72-МИ-НЧ/.

б/ Пълномощно, ако заявлението се подава от упълномощено лице.

в/ Списък с имената и ЕГН/ЛН на застъпниците – на хартия в 1 екземпляр и на технически носител в EXCEL формат.

г/ Декларация /Приложение № 74-МИ-НЧ/ от изборните книжа.

В същия срок се подават предложения за регистрация на заместващи застъпници /Приложение № 73-МИ-НЧ/.

2. До 17,00 ч. на 02.07.2022 г. включително, партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети представят в ОИК списъци с упълномощените си представители /Приложение № 77-МИ-НЧ/, които списъци ОИК-Нова Загора ще публикува на интернет страницата си. Списъкът се представя на хартия в 1 екземпляр и на технически носител в EXCEL формат.

15.06.2022

Съобщение

В срок до 18.06.2022 г. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец /Приложение № 17 МИ-НЧ/, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление, за което не се изисква подпис през интернет страницата на община Нова Загора.

11.06.2022

ОПРЕДЕЛЯНЕ ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ НА РЕДА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ В ДИСПУТИТЕ ПО РЕГИОНАЛНИТЕ РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННИ ЦЕНТРОВЕ НА БНР И БНТ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ В ОИК ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ ЗА УЧАСТИЕ В ЧАСТИЧНИТЕ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА.

В изпълнение на Решение № 1097-МИ/13.09.2019 г. на Централна избирателна комисия, ОИК- Нова Загора ще проведе жребий за определяне на реда за представяне в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ на регистрираните в ОИК-Нова Загора партии, коалиции и инициативни комитети за участие в частичните избори за кмет на община Нова Загора, насрочени за 03.07.2022 г.

 

Жребия ще бъде проведен на 13.06.2022 г. в 16:00 часа, в гр. Нова  Загора, ул. "24 май" № 1, в помещението, в което е разположена ОИК-Нова Загора.

Тегленето на жребия ще се извърши публично и на него могат да присъстват упълномощени представители на партиите и коалициите, кандидати, и представители на средствата за масово осведомяване

03.06.2022

РЕД ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА.

Регистрирането на кандидатите при произвеждане на частични избори за избор на кмет на община Нова Загора се извършва от Общинската избирателна комисия след представяне на:

 1. Предложение от партията или коалицията с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване, на кандидатите; предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица /Приложение № 62-МИ-НЧ/;

 2. Предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване, на кандидата; предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет/Приложение № 63-МИ-НЧ/;

 3. Заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК /Приложение № 64-МИ-НЧ/;

 4. Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица.

03.06.2022

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИ В ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА.

Срокът за регистрация на кандидати в ОИК-Нова Загора от страна на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в частичните местни избори за кмет на община Нова Загора на 03.07.2022 г. е до 17:00 часа на 07.06.2022 г.

26.05.2022

Съобщение

Общинска избирателна комисия Нова Загора уведомява, че  ще приема документи за регистрация  на партии, коалиции от партии, местни коалиции и  инициативни комитети при произвеждане на частичен избор за кмет на община Нова Загора на 3 юли 2022 г., от 25.05.2022г. до 17.00 ч. на 02.06.2022г. 

Приемането на документите се извършва всеки ден от 09:00 ч. до 17.00 ч. в ОИК-Нова  Загора на адрес: гр. Нова Загора, ул. „24 май" № 1.

26.05.2022

РЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В ОИК ЗА УЧАСТИЕ В ЧАСТИЧНИ МЕСТНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА.

Партиите и коалициите, регистрирани или допуснати в ЦИК за участие в нови или частични избори, следва да се регистрират в ОИК.

Партиите и коалициите в срок до 30 дни преди изборния ден - до 02.06.2022 г. подават заявление за регистрация в ОИК (Приложение № 42-МИ-НЧ от изборните книжа). Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

Заявлението се подписва от лицето, представляващо партията или коалицията.

Когато партията/коалицията се представлява от няколко лица, заявлението се подписва от всички представляващи.

Заявлението може да бъде подписано и от лица, изрично упълномощени от представляващите партията или коалицията.

Към заявлението за регистрация партията или коалицията представя:

 1. Решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите и подпечатано с печатите на участващите партии;
 2. Пълномощно на лицата, които представляват партията или коалицията пред ОИК, в случаите, когато заявлението се подава от упълномощено лице.

Местните коалиции в срок до 30 дни преди изборния ден - до 02.06.2022 г. подават заявление за регистрация в ОИК (Приложение № 43-МИ-НЧ от изборните книжа). Заявлението се подписва от лицето, представляващо местната коалиция според решението за образуването й. Заявлението може да бъде подписано и от лице, изрично упълномощено от представляващия местната коалиция.

Към заявлението за регистрация местната коалиция представя:

 1. Решение в оригинал за образуване на местната коалиция, в което се посочва кой е упълномощен да я представлява и за кой вид избор се създава. Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставящите я партии и коалиции и подпечатано с печатите на партиите и коалициите, участващи в нея (ако коалициите имат печат). Когато решението е за участие в повече от един вид избор, в ОИК се представя само един оригинал;
 2. Образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;
 3. Образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;
 4. Пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;
 5. Удостоверение за банкова сметка на името на партията по чл. 164, ал. 2, която ще обслужва само предизборната кампания;
 6. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

Общинската избирателна комисия извършва проверка на документите, приложени към заявлението и взема решение за регистрацията на местната коалиция незабавно, но не по-късно от крайния срок за регистрация за съответния вид избор – нов или частичен.

 
26.05.2022

РЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ

За участие в нови и частични избори може да се създават инициативни комитети за издигане на независими кандидати за общински съветници, за кметове на общини, за кметове на райони и за кметове на кметства, които се регистрират в съответната общинска избирателна комисия (ОИК).

За издигане кандидатурата на независим кандидат за общински съветник, кмет на община, кмет на район или кмет на кметство се образува инициативен комитет в състав от трима до седем избиратели с постоянен адрес или адрес на пребиваване (за гражданите на държава – членка на Европейския съюз) в населено място на територията на изборния район към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на нови или частични избори, определена в хронограмите на ЦИК.

Избирателите, които участват в създаването на инициативния комитет, следва да отговарят на следните изисквания:

- за българските граждани: да са навършили 18 години, да не са поставени под запрещение, да не изтърпяват наказание лишаване от свобода, да имат адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на Република България към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на нови или частични избори, определена в хронограмите на ЦИК;

- за гражданите на държава – членка на Европейския съюз: да са навършили 18 години, да не са поставени под запрещение, да не изтърпяват наказание лишаване от свобода, да имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България и да не са лишени от правото да избират в държавата членка, на която са граждани, и адрес на пребиваване към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на нови или частични избори, определена в хронограмите на ЦИК.

Всеки избирател може да бъде член само на един инициативен комитет за общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство при нови или частични избори.

В решението за образуване на инициативния комитет се посочва:

- за издигането на кой независим кандидат се образува инициативният комитет;

- за кой вид избор – общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство;

- от кого се представлява инициативният комитет.

Инициативният комитет представя в ОИК заявление за регистрация – Приложение № 52-МИ-НЧ от изборните книжа, в срок не по-късно от 30 дни преди изборния ден – 02.06.2022 г. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

 В заявлението се посочват:

- имената, единният граждански номер (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите по т. 2;

- имената, единният граждански номер (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

- искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите;

- адрес, електронен адрес, телефон и лице за контакт.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

а) решението за образуване на инициативния комитет (по т. 5);

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец – Приложение № 53-МИ-НЧ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в Изборния кодекс;

г) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

д) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Общинската избирателна комисия извършва проверка на документите, приложени към заявлението и взема решение за регистрацията на инициативния комитет незабавно, но не по-късно от крайния срок за регистрация за съответния вид избор – нов или частичен.

 
още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 49 / 04.07.2022

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА

 • № 48 / 03.07.2022

  относно: Сигнали за агитация в изборния ден в социалните мрежи

 • № 47 / 03.07.2022

  относно: Промяна в съставите на секционни избирателни комисии

всички решения