27.02.2022

Брой гласували избиратели в частичните избори за кмет на кметство с. Езеро

Брой гласували към 10:00 часа - 25 от 346.

Брой гласували към 12:30 часа - 91 от 346.

Брой гласували към 17:30 часа - 172 от 346.

Изборния ден приключи в 20:00 часа.

27.02.2022

Съобщение

ОИК- Нова Загора уведомява, че изборния ден за частичните избори за кмет на кметство с. Езеро, общ. Нова Загора започна.

18.01.2022

Съобщение

В съответствие с Указ № 263 от (обн., ДВ, бр. 85 от 12.10.2021 г.) на Президента на Република България ще бъде произведен частичен избор за кмет на кметство Езеро, община Нова Загора, област Сливен, на 27 февруари 2022 г.

Работното време на ОИК-Нова Загора е определено, както следва:

Всеки ден от 09:00 часа до 17:00 часа.

25.02.2022

Съобщение

Във връзка с предстоящите частични избори на кмет на кметство с. Езеро, общ. Нова Загора от страна на ОД МВР Сливен е създадена необходимата организация, българските граждани, които нямат издадена лична карта, или не притежават валидни документи /лична карта/или личен (зелен) паспорт/, защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок,  да упражнят правото си на глас, като им бъде издадено удостоверение. Образци на удостоверенията - тук

22.02.2022

Съобщение

Мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или затруднение в предвижването да гласуват при провеждането на частични избори за кмет на кметство с. Езеро, общ. Нова Загора на 27.02.2022 г.

На територията на с. Езеро, общ. Нова Загора е разкрита една избирателна секция, която се намира на приземен етаж, и достъпа на избиратели с физически увреждания не е проблемен.

Община Нова Загора е обявила дежурен телефон +359 896883333, на който избиратели с физически увреждания, непозволяващи им самостоятелно предвижване, ще могат да заявят безплатен специализиран транспорт до избирателната секция и обратно.

Осигурява се и достъп на автомобили и места за паркиране до избирателната секция за улесняване гласуването на избиратели с физически увреждания. 

 

21.02.2022

Съобщение

На интернет страницата на ЦИК е достъпно електронно заявление за гласуване на избиратели в частичните избори за кметове на кметства на 27 февруари 2022 г., поставени под задължителна карантина или изолация, като проверката се извършва едновременно с подаването му.

Заявлението е достъпно на следния линк: https://qvote.cik.bg/chmi27.02.2022/

За подаване на електронното заявление не е необходим електронен подпис.

15.02.2022

Съобщение

Общинска избирателна комисия ще проведе обучение на членовете на назначената с Решение № 10-ЧМИ/01.02.2022 г. секционна избирателна комисия на 18.02.2022 г. в 13:00 часа.

04.02.2022

Съобщение

В срок до 12.02.2022 г. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец /Приложение № 17 МИ-НЧ/, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление, за което не се изисква подпис през интернет страницата на община Нова Загора.

03.02.2022

Съобщение

1. Крайният срок за подаване на заявления за регистрация на застъпници в ОИК-Нова Загора е до 26.02.2022 г., включително. За регистрация на застъпници се подават следните документи:

а/ Заявление за регистрация /Приложение № 72-МИ-НЧ/.

б/ Пълномощно, ако заявлението се подава от упълномощено лице.

в/ Списък с имената и ЕГН/ЛН на застъпниците – на хартия в 1 екземпляр и на технически носител в EXCEL формат.

г/ Декларация /Приложение № 74-МИ-НЧ/ от изборните книжа.

В същия срок се подават предложения за регистрация на заместващи застъпници /Приложение № 73-МИ-НЧ/.

2. До 26.02.2022 г. включително, партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети представят в ОИК списъци с упълномощените си представители /Приложение № 77-МИ-НЧ/, които списъци ОИК-Нова Загора ще публикува на интернет страницата си.

25.01.2022

Ред за регистриране на кандидати при провеждането на частични избори за кмет на кметство с. Езеро, общ. Нова Загора.

Регистрирането на кандидатите при произвеждане на частични избори за избор на кмет на кметство с. Езеро, общ. Новва Загора се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

1. Предложение от партията или коалицията с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване, на кандидатите; предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица /Приложение № 62-МИ-НЧ/;

2. Предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване, на кандидата; предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет/Приложение № 63-МИ-НЧ/;

3. Заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК /Приложение № 64-МИ-НЧ/;

4. Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица.

20.01.2022

СРОКОВЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Срокът за регистрация в ОИК-Нова Загора за участие от страна на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в частичните местни избори за кмет на кметство с. Езеро е до 17:00 часа на 27 януари 2022 г.

В срок до 17:00 часа на 01 февруари 2022 г., регистрираните в ОИК партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, правят предложения на кандидатски листи.

20.01.2022

Ред за регистрация на партии и коалиции в ОИК за участие в частични местни избори за кмет на кметство с. Езеро, общ. Нова Загора.

Партиите и коалициите, регистрирани или допуснати в ЦИК за участие в нови или частични избори, следва да се регистрират в ОИК.

Партиите и коалициите в срок до 30 дни преди изборния ден ( 27 януари 2022 г.) – за частични избори, подават заявление за регистрация в ОИК (Приложение № 42-МИ-НЧ от изборните книжа). Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

Заявлението се подписва от лицето, представляващо партията или коалицията.

Когато партията/коалицията се представлява от няколко лица, заявлението се подписва от всички представляващи.

Заявлението може да бъде подписано и от лица, изрично упълномощени от представляващите партията или коалицията.

Към заявлението за регистрация партията или коалицията представя:

 1. Решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите и подпечатано с печатите на участващите партии;

2. Пълномощно на лицата, които представляват партията или коалицията пред ОИК, в случаите, когато заявлението се подава от упълномощено лице.

20.01.2022

РЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ

За участие в нови и частични избори може да се създават инициативни комитети за издигане на независими кандидати за общински съветници, за кметове на общини, за кметове на райони и за кметове на кметства, които се регистрират в съответната общинска избирателна комисия (ОИК).

За издигане кандидатурата на независим кандидат за общински съветник, кмет на община, кмет на район или кмет на кметство се образува инициативен комитет в състав от трима до седем избиратели с постоянен адрес или адрес на пребиваване (за гражданите на държава – членка на Европейския съюз) в населено място на територията на изборния район към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на нови или частични избори, определена в хронограмите на ЦИК.

Избирателите, които участват в създаването на инициативния комитет, следва да отговарят на следните изисквания:

- за българските граждани: да са навършили 18 години, да не са поставени под запрещение, да не изтърпяват наказание лишаване от свобода, да имат адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на Република България към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на нови или частични избори, определена в хронограмите на ЦИК;

- за гражданите на държава – членка на Европейския съюз: да са навършили 18 години, да не са поставени под запрещение, да не изтърпяват наказание лишаване от свобода, да имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България и да не са лишени от правото да избират в държавата членка, на която са граждани, и адрес на пребиваване към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на нови или частични избори, определена в хронограмите на ЦИК.

Всеки избирател може да бъде член само на един инициативен комитет за общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство при нови или частични избори.

В решението за образуване на инициативния комитет се посочва:

- за издигането на кой независим кандидат се образува инициативният комитет;

- за кой вид избор – общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство;

- от кого се представлява инициативният комитет.

Инициативният комитет представя в ОИК заявление за регистрация – Приложение № 52-МИ-НЧ от изборните книжа, в срок не по-късно от 40 дни преди изборния ден – за нови избори, и 30 дни преди изборния ден – за частични избори. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

 В заявлението се посочват:

- имената, единният граждански номер (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите ;

- имената, единният граждански номер (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

- искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите;

- адрес, електронен адрес, телефон и лице за контакт.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

а) решението за образуване на инициативния комитет;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец – Приложение № 53-МИ-НЧ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в Изборния кодекс;

г) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

д) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Общинската избирателна комисия извършва проверка на документите, приложени към заявлението и взема решение за регистрацията на инициативния комитет незабавно, но не по-късно от крайния срок за регистрация за съответния вид избор – нов или частичен.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 18-ЧМИ / 27.02.2022

  относно: Установяване и обявяване на резултатите от гласуването в частичните избори за кмет на кметство Езеро, община Нова Загора, област Сливен, проведени на 27.02.2022 г.

 • № 17-ЧМИ / 27.02.2022

  относно: Определяне на членове на ОИК, които следва да предадат на ТЗ на ГД „ГРАО” избирателните списъци за извършване на проверка за гласуване в нарушение на разпоредбите на ИК, както и документи по чл. 457 от ИК на Централна избирателна комисия.

 • № 16-ЧМИ / 25.02.2022

  относно: Определяне на представител на ОИК – Нова Загора за предаването на изборните книжа, материали и бюлетини и СУЕМГ за частичен избор за кмет на кметство с. Езеро, насрочен за 27.02.2022 г.

всички решения