25.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия Нова Загора обявява изборния ден за приключил в 20:00 часа на 25.10.2015 г.

22.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия Нова Загора публикува отговорите на най-често задаваните в Централна избирателна комисия въпроси във връзка с провеждането на местните избори и националния референдум на 25.10.2015 г.

20.10.2015

Съобщение

Общкинска избирателна комисия Нова Загора уведомява, че в случаите, когато личният /зелен/ паспорт или личната карта са с изтекъл срок, повредени, унищожени, изгубени или откраднати или в процес на издаване, избирателя може да упражни правото си на глас въз основа на издадено от МВР удостоверение по чл. 263, ал. 1 от Изборния кодекс. За Община Нова Загора удостоверенията ще се издават в "Паспортна служба" при РУ "Полиция" гр. Нова Загора от 20.10.2015 г. до 24.10.2015 г. от 08:30 часа до 17:30 часа, и на 25.10.2015 г. от 08:00 часа до 18:00 часа. Действията, които следва да се извършат за получаване на удостоверение по чл. 263, ал. 1 от Изборния кодекс може да видите тук

 

 

16.10.2015

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска избирателна комисия в община Нова Загора, област Сливен уведомява избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, че на изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум, насрочени на 25 октомври 2015 г., могат да направят заявка за транспортиране до избраната от тях секционна избирателна комисия на следните телефони на общинска администрация:

0457 062120; 0457 62121; 0457 62122; 0457 62123; 0457 57019.

Заявката може да бъде направена до края на изборния ден на 25.10.2015 г.

 Съгласно чл.235, ал.3 от ИК и т. 3 и т. 4 от Решение №1549-МИ/27.08.2015 г. на ЦИК, избирател с увредено зрение или със затруднения в предвижването, ще може да гласува и в избрана от него подходяща секция, след като попълни декларация – Приложение № 74-МИ от изборните книжа, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

В гр. Нова Загора с изградени подходи за хора със затруднения в придвижването са избирателните секции на първи етаж в сградата на СОУ „Иван Вазов”, Централна сграда, и избирателна секция № 026 - Първи етаж в сградата на ПУ „Тодор Самодумов”.

15.10.2015

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска избирателна комисия уведомява председателите на секционните избирателни комисии на територията на Община Нова Загора да организират получаването на изборните книжа в предизборния ден 24.10.2015 г. в съответствие с изискванията на Изборния кодекс и Решенията на Централна избирателна комисия, съгласно приложените транспортни схеми:

Транспортна схема – гр. Нова Загора –   Транспортна схема /24.10.2015 г. - събота - Нова Загора/ за транспортиране на книжа и материали във връзка с произвеждането на избори за изборите за общински съветници, за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

Транспортна схема – населени места на територията на община Нова Загора –

 Транспортна схема /24.10.2015 г. - събота - села/ за транспортиране на книжа и материали във връзка с произвеждането на избори за изборите за общински съветници, за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

Председателя на секционната комисия /при отсъствие на председателя – зам.-председателя или секретаря на СИК/ на посочения в съответната транспортна схема ден и час получават от представители на ОИК-Нова Загора и общинска администрация бюлетините, изборните книжа и материали за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и за националния референдум.

14.10.2015

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

 Общинска избирателна комисия Нова Загора със свое Решение № 165/13.10.2015 г. определи обучението на членовете на секционните избирателни комисии в община Нова Загора да се проведе на 17.10.2015 г. в 10:00 часа в театралния салон на Читалище „Д. П. Сивков”, гр. Нова Загора.

06.10.2015

СЪОБЩЕНИЕ

 

Общинска избирателна комисия Нова Загора, област Сливен уведомява всички заинтересовани лица относно условията и реда за участие на застъпници на кандидатски листи и представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Задължителни изисквания и приложения към заявлението за регистрация на лица като застъпници, заместващи застъпници и представители на кандидатска листа.

 1. Кандидатите на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да имат застъпници, които подпомагат и представляват интересите на кандидатите пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии. Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.
 2. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия или коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. Кандидатската листа на инициативния комитет може да бъде представлявана само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.
 3. Общият брой на лицата, предложени за регистрация като застъпници от партиите и/или коалициите и инициативен комитет не може да надвишава броя на формираните избирателни секции на територията на община Нова Загора.
 4. Едно и също лице не може да бъде регистрирано като застъпник на кандидатските листи за общински съветници и за кмет на повече от една партия и коалиция, инициативен комитет.

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници- Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

 1. Застъпниците се регистрират от Общинска избирателна комисия до изборния ден, чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ от изборните книжа), подадено до 23 октомври 2015 г. - един ден преди изборния ден. Заявлението се подписва от представляващия/те партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението се прилагат следните документи:

- Заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно, в случаите, когато заявлението за регистрация на застъпници се подписва и/или подава от упълномощени лица.

- Списък по образец Приложение №68-МИ на лицата, предложени за регистрация като застъпници, съдържащ реквизитите му (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител вид excel формат).

 1. Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатски листи, могат да подават допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията от настоящото съобщение.

     3.  Удостоверенията за застъпници се издават след проверка на заявените лица  и приемане на решение за регистрация.

 1. Всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава 1/3 от общия брой на формираните избирателни секции в община Нова Загора.
 2. Заместващите застъпници се регистрират от ОИК до изборния ден, чрез предложение по образец (Приложение № 69-МИ от изборните книжа). Заявлението се подписва от представляващия/те партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението се прилагат:

- Заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно, в случаите, когато заявлението за регистрация на заместващи застъпници се подписва и/или подава от упълномощени лица.

- Списък по образец Приложение № 69-МИ на лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници, съдържащ реквизитите му (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител вид excel формат).

В удостоверението на регистрирания заместващ застъпник  се отбелязва, че удостоверението на заместения застъпник се анулира.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет, регистрираните за първия тур застъпници на кандидатите за кмет, участващи във втори тур,запазват статута. Между двата тура могат да се регистрират нови застъпници на кандидатите участващи във втори тур.

 III. Упълномощени представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети – Решение №2113-МИ от 11.09.2015 г. и Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г.

 1. Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции на територията на община Нова Загора.
 2. Всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. В избирателната секция може да присъства само един представител на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет, регистрирали кандидати.
 3. Списъкът на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет се подписва и предава до 24 октомври 2015 г. включително на Общинска избирателна комисия от представляващия партията, коалицията, местна коалиция и инициативен комитет или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вариант (excel формат), включително и се публикуват на интернет страницата на комисията.
 4. Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативни комитети могат до изборния ден, да представят в Общинска избирателна комисия допълнителен втори или следващ списък със своите представители, при спазване изискванията от настоящото съобщение.
 5. До изборния ден всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може писмено да оттегли пълномощното на свои представители. В Общинска избирателна комисия се представят писмени доказателства, че пълномощното е оттеглено.
 6. Представителите на партия, коалиция, местна коалиция се легитимират с пълномощно от представляващия съответната партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет или упълномощено от него лице. Представителите на инициативен комитет се легитимират с пълномощно подписано от представляващото инициативен комитет лице.

 При произвеждане на втори тур за избор на кмет упълномощените за първи тур представители запазват статута си, а партиите, коалициите, местните коалиции и инициативни комитети могат да упълномощят и нови представители между двата тура като спазват изискванията от настоящото съобщение.

21.09.2015

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

До всички регистрирани за участие в местните избори за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. в община Нова Загора политически партии, коалиции, местни коалиции и независими кандидати!

В съответствие с Решение № 71/19.09.2015 г. на ОИК-Нова Загора, на основание чл. 87, ал. 1, т. 10 от Изборния кодекс и Решение № 2255-МИ/18.09.2015 г. на ЦИК , ОИК Нова Загора на 23.09.2015 г. в 14:00 часа ще проведе публично жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати регистрирани в  ОИК – Нова Загора   в бюлетините за гласуване при произвеждането на избори за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г. На същата дата от 14:30 часа ще се проведе публично жребия за определяне на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 25 октомври 2015 г.

Мястото за провеждане на жребия е гр. Нова Загора, ул. „24 май“ № 1, сградата на Общинска администрация на Община Нова Загора.

Жребия се провежда публично, при провеждането му могат да присъстват представителите на средствата за масово осведомяване, и всички заинтересовани лица и организации.

18.09.2015

Съобщение

Във връзка с указанията на Централна избирателна комисия, за улеснение на работата на общинската избирателна комисия, информацията за кандидатите за общински съветници и кметове може да се представя в ОИК и в електронен вариант, съгласно приложената таблица , която може да бъде изтеглена от тук - https://cik.is-bg.net/upload/5929/tabliza_kandidati.xlsx

За всеки вид избор се прилага отделна електронна таблица.

В електронна таблица се спазва същата поредност на кандидатите съгласно поредността им в Приложение № 58-МИ от Изборните книжа.

Непредставянето на кандидатската листа в електронен формат на технически носител не е основание за връщане или отказ за приемане на предложението, представено от партия, коалиция или местна коалиция.

15.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия в община Нова Загора, област Сливен уведомява всички заинтересовани лица, че срокът за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи по предложение на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 oктомври 2015 г. e от 09.00 ч. на 15 септември 2015 г. до 17.00 ч. всеки календарен ден в Общинска избирателна комисия в община Нова Загора, област Сливен, намираща се в административната сграда на община Нова Загора, на адрес: град Нова Загора, ул. 24 май №1, ет. 1.

         Крайният срок за подаване на документи за на кандидатски листи по предложение на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети е 18.00 ч. на 22 септември 2015 г.

         Необходимите документи за регистрация са описани в Решение № 1632-МИ от 31.08.2015 г. на ЦИК.

Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи да прилагат и копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат. Общинска избирателна комисия в община Нова Загора, област Сливен извършва служебна проверка при приемане на документите, след което връща на приносителя копията от документите за самоличност на кандидатите, включени в съответната кандидатска листа.

При регистрация на кандидатска листа по предложение от инициативен комитет, подписка (списък) в подкрепа на независимия кандидат се предава в Общинска избирателна комисия в община Нова Загора, област Сливен на хартиен носител и на технически носител в структуриран електронен вид, като съдържа имената, единния граждански номер (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка на хартиен носител. Формата и начинът на представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени в Решение № 644-МИ от 5 август 2014 г. на ЦИК. 

15.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия в община Нова Загора, област Сливен уведомява всички заинтересовани лица, че в съобщение на ЦИК публикувано на интернет страницата на 07.09.2015г., са публикувани указания за попълване на „списък“ в структурен вид в подкрепа регистрацията на независими кандидати за общински съветници и кметове, издигнати от инициативни комитети за участие в изборите на 25 октомври 2015г.

В посоченото съобщение е разяснен начина за въвеждане на данните от списъците по Приложение №66-МИ от изборните книжа за общински съветници и за кметове. За целта да се използва програмата „Списък на лица“, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети. Програмата може да се изтегли от тук.

Подробно е описан начина за работа с програмата при нанасяне на данните за изготвяне на списък на лица подкрепящи регистрацията на независим кандидат. След завършване на списъка, същият се записва като файл във формат Excel. Този файл се записва на технически носител /CD/ или /USB/ и се представя в ОИК, заедно с документацията. Записът във файла да е в реда, в който е подредена документацията в папките със списъците.

08.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия в община Нова Загора, област Сливен уведомява всички заинтересовани лица, че срокът за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 oктомври 2015 г. e от 09.00 ч. до 17.00 ч. всеки календарен ден в Общинска избирателна комисия в община Нова Загора, област Сливен, намираща се в административната сграда на община Нова Загора, на адрес: град Нова Загора, ул. 24 май №1, ет. 1.

         Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети е 18.00 ч. на 14 септември 2015 г.

         Необходимите документи за регистрация са описани в Решение № 1550-МИ от 27.08.2015г. на ЦИК и са както следва:

 

I . Регистрация на партии и коалиции

 1. Заявление за регистрация до ОИК - Приложение № 44-МИ от изборните книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове;
 2. Копие от удостоверение за регистрация на партия/коалиция в ЦИК;
 3. Решение за образуване на коалицията, подписано от лицето/лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

      4.Пълномощно на лицето/ата, упълномощено/и да представлява/т партията/коалицията пред ОИК, когато документите се подават и/или подписват от упълномощено/и лице/а.

 

ІI. Регистрация на местни коалиции

 

 1. Заявлението за регистрация на местна коалиция - Приложение № 45-МИ от изборните книжа
 2. Решение за образуване на местната коалиция,
 3. Образец от подписите на лицето/ата, представляващо/и местната коалиция;
 4. Образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;
 5. Пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;
 6. Копие от удостоверението за регистрацията в ЦИК на всяка от партиите и коалициите в състава на местната коалиция;
 7. Удостоверение за актуална банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;
 8. Имената и длъжностите на лицето/ата, което/ито ще отговаря/т за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

 

   ІІI. Регистрация на инициативните комитети за издигане на кандидатури на независими кандидати

 

 1. Заявление за регистрация - Приложение № 52-МИ от изборните книжа.  
 2. Решението за образуване на инициативния комитет;
 3. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;
 4. Декларация по образец - Приложение № 54-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор;
 5. Декларация по образец - Приложение № 55-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;
 6. Удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;
 1. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с   предизборната кампания.

 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 9 / 19.01.2018

  относно: Регистрация на кандидатска листа на партия „АТАКА“ за участие в частичните избори за кмет на кметство Любенец, Община Нова Загора, област Сливен, насрочен на 18 февруари 2018 г.

 • № 8 / 18.01.2018

  относно: Регистрация на кандидатска листа на ПП „ГЕРБ“ за участие в частичните избори за кмет на кметство Любенец, Община Нова Загора, област Сливен, насрочен на 18 февруари 2018 г.

 • № 7 / 17.01.2018

  относно: Регистрация на партия „АТАКА“ за участие в частичните избори за избор на кмет на кметство с. Любенец, общ. Нова Загора на 18.02.2018 г.

всички решения